vv13
博客道场Github

冒泡、选择与插入排序

冒泡

冒泡排序(Bubble Sort),是一种较简单的排序算法,较稳定,用途广,时间复杂度为O(n^2)。

原理

1

此示例一共进行了4次循环,每次确认一个最大的索引值。每进行一次循环时,从索引0开始往下进行比较,若索引0大于索引1则互相交换位置,否则不进行交换,然后接着往下进行比较,保证索引位置始终大于之前找到的数。

代码

function sort(arrs) {
 const len = arrs.length;
 for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
  for (let j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
   if ( arrs[j] > arrs[j + 1]) {
    [arrs[j], arrs[j + 1]] = [arrs[j + 1], arrs[j]];
   }
  }
 }
}

选择排序

选择排序是冒泡排序的一种改进方法,他们都是每次循环找出一个最大或最小的数,区别在于冒泡排序会进行很多次交换数据,而选择排序用一个变量来暂存值,每趟循环只进行一次交换。

原理

选择排序

如图所示,每次循环找出最大值,与最小索引进行交换,这样就实现了从大到小的排序。

代码

function sort(arrs) {
 const len = arrs.length;
 let index;
 for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
  index = i;
  for (let j = i; j < len; j++) {
   if (arrs[index] < arrs[j]) {
    index = j;
   }
  }
  if (i !== index) {
   [arrs[i], arrs[index]] = [arrs[index], arrs[i]];
  }
 }
}

插入排序

插入排序即将一个数插入到一个已经有序的数字序列中,是一个稳定的排序方法,平均情况稍微比选择排序快。

原理

3

想想一下你手中有4张手牌2、4、5、10,当你抽到1张7后,与10进行比较,比10小,往右挪10,与5进行比较,7>5,因此将牌放于次空隙中。而插入排序就是手牌从2张到任意张手牌进行此抽排方式的过程的抽象。

代码

function sort(arrs) {
 for (let i = 1; i < arrs.length; i += 1) {
  let j = i;
  const newCard = arrs[j];
  while(j > 0 && arrs[j - 1] > newCard) {
   arrs[j] = arrs[j - 1];
   j -= 1;
  }
  arrs[j] = newCard
 }
 return arrs;
}

快速排序

快速排序是在实际中最常用的一种排序算法,速度快,效率高。它采用了分治法的思想,整个排序过程递归进行。

原理

 1. 选取数组中最左边的数作为基准。
 2. 分区过程,将比这个数大的放到它的右边,小于它的数放到它的左边。
 3. 对左右区间重复第二步,直到各区间只有一个数。

代码

function quicksort(arrs, left, right) {
 if (left > right || left < 0 || right < 0) return;
 const middle = arrs[left];
 let low = left;
 let high = right;
 while (low < high) {
  while (low < high && arrs[high] >= middle) {
   high--;
  }
  arrs[low] = arrs[high];
  while (low < high && arrs[low] <= middle) {
   low++;
  }
  arrs[high] = arrs[low];
 }
 arrs[low] = middle;
 sort(arrs, left, low - 1);
 sort(arrs, low + 1, right);
 return arrs
}